Referat generalforsamling DVR 20. april 2022

  1. Valg af dirigent.

Heidi N. Andersen blev valgt til dirigent.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Formanden aflægger beretning.

Kort og godt vil jeg fortælle:

De fire certificeringer er:

Venlig hilsen formand Lenni Mikkelsen

  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Økonomien i klubben er presset. Medlemstallet er faldet en smule, og overgangen til det nye system har også kostet.

Prisen på el er steget voldsomt og der blev diskuteret forskellige muligheder for at nedbringe forbruget. Kassereren vil lave en forespørgsel til Odense Kommune, om der er mulighed for tilskud til el/forbrug.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen har overvejet at hæve kontingent og prisen for undervisning, men da Davinde Rideklub, sammenlignet med andre rideklubber på Fyn, allerede ligger i den høje ende, blev det forkastet.

Det blev diskuteret hvordan der kunne skaffes flere medlemmer til klubben. F.eks. kæpheste-arrangementer, samarbejde med SFO Langeskov skole, mere socialt liv i stalden for de unge ryttere, striglekurser, familie/venner weekend.

  1. Valg af formand.

Lenni Mikkelsen blev genvalgt som formand.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Jane Kronvold blev valgt til menigt medlem.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Theas mor vil muligvis gerne være revisor. Lotte Andersson tager fat i hende.

  1. Eventuelt