Indkaldelse til Generalforsamling

 

Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 19, i rytterstuen.

Der afholdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Referat Generalforsamling

 

Onsdag d. 6. marts 2024, kl. 19, i rytterstuen.

Der afholdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.

Heidi N. Andersen blev valgt som dirigent.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Formanden aflægger beretning.

Året 2023 i DVR!

Siden sidste generalforsamling har vi holdt elevstævne for eleverne, hvor vi fandt en klubmester i både dressur og spring 2022/2023 og det blev Ann-Sofie Skovrup. Tillykke! Pokalerne fik vi sponsoret af DK-Rosetter.

Der blev ikke holdt nogen ridelejr i 2023, men det er der lovet her i 2024 i maj måned.

Vi holdt et forældremøde d. 30. august, hvor der kom et pænt fremmøde af forældre. Der fik vi snakket om; ridelejr, forældrehjælp til vores arrangementer, og om nogle af forældrene er gode til at søge om fonde eller kender nogle, som vil hjælpe klubben.

Vi har gang i en sponsor-kontrakt med hjælp fra forældre, hvor en også arbejder som revisor og har hjulpet os med udformningen af kontrakten. Så vi kan få nogle sponsorskilte, som kan hænges op i det lille ridehus.

Der blev lavet en indsamling til rideklubben i nov-dec 2023, som en af forældrene, Sara Johansen, stod for. Tak for det! Man kunne købe til og fra kort, som både støttede De Danske Hospitalsklovne og DVR. Der blev solgt lodder og klubben har fået X kr. ind. (endnu ikke opgjort)

Medlemstallet går stadig op og ned siden sidste generalforsamling 2022, og klubbens økonomi er stadig lidt stram, da vi har haft lidt for store udgifter i forholde til hvad vi har fået af indtægter. Men regnskabet 2023 slutter alligevel godt med et positivt resultat.

Vi (formand og kasserer) har holdt et møde med Astrid (udlejer) i december, og der fik vi lavet en aftale om nedsættelse af huslejen i 6 mdr. (okt. nov. dec. 2023 og jan. feb. mar. 2024).

Vi har også været til møde hos Odense Kommune, da vi fik at vide, at vi havde fået for meget i foreningstilskud i 2022 og 2023. Det har vi fået styr på og lavet en afdragsaftale med Odense Kommune.

Husk at vi stadig i klubben har sponsor aftale med: 

Og

Højlund Mølle,

Det var alt hvad jeg havde at berette om i 2023 i DVR!

Tak til Holger, Astrid og Allan for samarbejdet i 2023!

Venlig hilsen

Formand Lenni Mikkelsen

 

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Klubbens økonomi er stadig stram, men årets resultat blev positivt, 29.478 kr. Det gode resultat skyldes mest at vores elforbrug er blevet mindre og at prisen på el også er meget lavere end i 2022.

 

Der var spørgsmål til hvorfor elregningen var så lav, som den var.

Det skyldes også at vi er gået fra at betale aconto kvartalsvis til at betale efter forbrug en gang om måneden. Vi fik en del penge tilbage, fra vores acontobetalinger.

Der var spørgsmål til udgifterne til stævner. Elevstævnerne kan godt løbe rundt, men distriktsstævnerne er lidt dyrere ift. udgifter til dommer. Heidi forklarede at vi kan fastsætte startgebyr og præmier, inden for en rimelig ramme.

 

5.Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent fastholdes på nuværende niveau. Sammenlignet med andre klubber ligger vi i den høje ende allerede.

 

6. Valg af formand.

Lenni Mikkelsen modtag genvalg som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Jane Kronvold ønsker ikke genvalg.

Anita Pedersen og Marlene Møller Pedersen blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Dorthe Ryge blev genvalgt som revisor.

Maibritt Ravn blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt

Det blev diskuteret om der kan opkræves for juli måned, da klubben har udgifter til løn og husleje, men ingen indtægter i juli. Vi vil undersøge hvad andre klubber gør og se om det er noget vi kan bruge.

Vi vil gerne have flere aktiviteter for vores elevryttere, men det kræver at der er flere der vil hjælpe med til afholdelse af disse. Flere hænder!

Vi vil forsøge at informere og inddrage medlemmer (og forældre) via mail. Det er ikke alle der ser de nyheder vi lægger op på Facebook, på hjemmesiden eller på opslagstavlen ved rytterstuen.

Vi vil også søge fonde om bidrag til indkøb af nye elevheste.