Indkaldelse til Generalforsamling

Onsdag d. 8. marts 2023, kl. 19, i rytterstuen.

Der afholdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af indkomne forslag.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Referat generalforsamling DVR 8. marts 2023

 1. Valg af dirigent.

Heidi N. Andersen blev valgt til dirigent.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Formanden aflægger beretning.

Siden sidst har vi afholdt elevstævner, en enkelt ridelejr, sommerhygge og julearrangement. Der har været lidt forskellig med starter og deltagere til disse afholdte arrangementer!

Vi har også holdt et par distriktsstævner, og nogle har vi også været nødt til at aflyse pga. for få tilmeldinger. Men vi prøver igen i år, hvor der vil være pony klasser på både C-niveau og D-klasser for både hest og pony også, i maj og august. I august har vi sat ja til også at afholde pony individuelt til vores distriktsstævne. Så vi håber/krydser fingre for tilmelding og opbakning, så vi kan afholde dem i år.

Der er lagt op på facebook og hjemmesiden med alle klubbens arrangementer for 2023.

I august 2022 fik Holger en ufrivillig afsidning af en af elevhestene, så der blev lige 6 ugers sygemelding til ham. Astrid og Amalie tog over i elevskolen og det gjorde de rigtig godt indtil Holger var klar igen.

Eftersom Davinde Rideklub blev certificeret i 2022 af Dansk Ride Forbund, (Sikkerhed, elevskole, lærested, bæredygtighed), startede Amalie i beriderlære hos Allan d. 1. august 2022.

Medlemstallet har gået op og ned siden sidst vi havde generalforsamling. Og klubbens økonomi har også været meget ”stram”, pga. de høje inflationspriser/stigninger. Vores elregning har været høj!

Samtidig opdagede kasseren, at vi skyldte SKAT nogle penge og at vi skyldte for indefrosne feriepenge. Det er vi ved at have styr på. Skattegælden er betalt og afdraget på de sidste indefrosne feriepenge er betalt i 2025.

Derfor har vi heller ikke haft penge til at betale for husleje og hesteleje til Allan og Astrid siden august sidste år, men det er der også styr på nu. Det skyldige (hus- og hesteleje) beløb til Allan og Astrid er blevet dækket af et anonymt sponsorat. Det er vi i klubben meget taknemmelig for. Tak!

Vi startede også en indsamling til nye LED-pærer til det lille ridehus, der kom kun 1935 kr. ind. (Lidt er bedre end ingenting). Det var ikke helt nok, da hver enkelt LED-pære koster 900 kr. pr. stk., men de er nu købt og Holger har fået sat dem op. Så krydser vi fingre for at det hjælper noget på elregningen.

Til slut vil jeg gerne sige tak til jer i bestyrelsen for hjælp til alle afholdte arrangementer. Det har været lidt af et projekt at få til at gå op nogle gange, da vi ikke har været så mange i bestyrelsen her det sidste stykke tid. Så stort tak til jer.

Tak til Holger, Astrid og Allan for jeres samarbejde her i 2022. Vi håber på et fortsat godt samarbejde med jer i 2023.

Venlig hilsen formand Lenni Mikkelsen

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Økonomien i klubben er stadig presset, men med hjælp fra div. sponsorater og indsamlinger er det lykkedes os at komme ud af 2022 med et lille overskud.

Det ser ud til at de nye pærer i det lille ridehus har gjort nytte. Vores el-forbrug i december 2022 er næsten halveret i forhold til forbruget i 2021.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Nuværende kontingent fastholdes.

 1. Valg af formand.

Lenni Mikkelsen blev genvalgt som formand.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Alle nuværende medlemmer modtog genvalg.

Annabell Pedersen blev valgt til menigt medlem.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Dorthe Ryge blev valgt som revisor.

Maibritt Ravn blev valgt som suppleant.

 1. Eventuelt